No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!

Acord

Benvingut a AMPA CIC, abans de poder començar a utilitzar aquest servei , vostè ha de llegir i acceptar les condicions d’ús i política de privacitat , incloent qualsevol modificació futura.

Condicions d`ús

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular del domini web és ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ, amb domicili a aquests efectes en carrer València 252 i número de CIF: G58960006, sent una entitat sense ànim de lucre, dedicada a l’ASSOCIACIONISME de mares i pares d’alumnes, degudament inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Correu electrònic de contacte del lloc web: ampacic@gmail.com

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.ampacic.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ o als seus llicenciands als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.

4. PROTECCIÓ DE DADES

ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio , vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSOCIACIÓ MARES i PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.ampacic.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ assumirà cap responsabilitat por els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 9. DRET DE EXCLUSIÓ ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals de Uso.10. GENERALIDADES ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres, degudament publicades. 12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ La relació entre ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de privacitat

1. Política de privadesa
ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i socis que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.
En aquest sentit, ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.
2. Recollida, finalitat i tractaments de dades
ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ té el deure informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ serà considerat com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.
Al seu torn ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l’atenció de comentaris i sol·licituds realitzades pels usuaris així com la inclusió la inclusió en l’agenda de contactes de l’Associació.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ i, per tant, tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en el fitxer de SOCIS declarat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ.
3. Comunicació d’informació a tercers
ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres persones o organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, solament es durà a terme la cessió de dades al tercer quan ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ disposi del consentiment exprés de l’usuari.
4. Drets dels usuaris
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.
Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport), a la següent adreça: ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ, Carrer València 252, Codi postal: 08007, Ciutat: Barcelona, Província: Barcelona. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

1. Política de privacidad
ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y socios que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.
En este sentido, ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.

2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos
ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ será considerado como responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos.
A su vez ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: la atención de comentarios y solicitudes realizadas por los usuarios así como la inclusión la inclusión en la agenda de contactos de la Asociación.
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.
Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ y, por tanto, tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en el fichero de SOCIOS declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos por ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ.

3. Comunicación de información a terceros
ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras personas u organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ disponga del consentimiento expreso del usuario.

4. Derechos de los usuarios
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales.
En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ. Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos personales.
Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI, NIE o pasaporte), a la siguiente dirección: ASSOCIACIÓ MARES I PARES COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ, Calle Valencia 252, Código postal: 08007, Ciudad: Barcelona, Provincia: Barcelona. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.
El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.

L`Acord

En fer clic a “Estic d’acord”, vostè indica que ha llegit i accepta els termes anteriors d’ús i política de privacitat.17 respostes a «No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!»

 1. Hola soy una mamá de 4 eso, y mi hija ha venido quejandose del menú de hoy día 9-3-2018 qu estoy totalmente de acuerdo con su queja, ya que no me parece bien que ponga pure y de segundo lentejas he llamado al colegio y me deriba a vosotros diciéndome que sois vosotros quien habéis montado el menú cosa que se que eso no funciona así ,que es una nutricionista del catering por eso quisiera poner la queja donde corresponga os lo pongo a vosotros para que me digais .
  Atentamente:
  Mónica

  1. Hola,

   Primero pedirte disculpas por el retraso en contestar a tu comentario y, al mismo tiempo, agradecértelo. He expuesto tu queja en la reunión del AMPA realizada el día 21 de marzo y puedo informarte que la comisión está preparando un comunicado para dirigir a todas las familias donde se explican las actuaciones que hacemos en este ámbito.

   Gracias de nuevo por tu aportación

   Saludos cordiales

 2. Bon dia,
  Sóc la Mireia, mare de dos alumnes del CIC a 4t EP i 1r d’ESO. Els meus fills sempre han estat bons menjadors i tot i que el menjar de l’escola no és el seu preferit, tampoc han estat molt queixosos del tema. Us escric perquè des de fa un temps, diria molt clarament des d’inici de curs, que els meus fills no han deixat de queixar-se del gust, qualitat i estat del menjar i parlant amb altres mares-pares, he trobat altres casos com el meu de nens no queixosos que estan molt descontents. És per això que voldria proposar una nova empresa per gestionar el tema del menjar. És l’empresa “CUINA JUSTA, Fundació Cassià Just”. Tenen molt bones crítiques i conec personalment estudiants de l’Escola Vila Olímpica que me n’han dit meravelles. Potser seria interessant valorar aquesta opció.

  1. Hola,
   Prenc nota del teu suggeriment i el proposaré a la pròxima reunió de l’AMPA, a l’última reunió vàrem fer valoració del servei de menjador i el resultat va ser molt positiu des que aquest any s’ha canviat d’empresa subministradora. Però he de dir-te que l’AMPA només fa el seguiment del menjador perquè és l’escola la que contracta l’empresa subministradora i els cuiners.
   Gràcies

 3. Hola
  Els alumnes d’ESO tenen taquilles per a guardar aquelles pertenences que per diverses raons no volen deixar a l’abast de tothom. Peró hi ha certs materials que es veuen obligats a portar a l’escola i retornar a casa cada vegada que toca l’assignatura per evitar desaparicions o destrosses ja que no caben a dites taquilles. No vull buscar culpables sino soljucions. A mi s’ha m’acudit ampliar el nombre d’armaris amb clau per guardar aquests materials.
  Gracies per la vostra atenció

 4. Bon dia,
  Sóc la mare de una mena de 4º i un nen de 5º de primaria, sempre ells he deixat al servei de guarderia matinal, i fins ara l’acollida ha està molt correcte. Aquest curs escolar és el primer any que no cobren per l’acollida matinal, la qual cosa em sembla perfecte. Però suposo que això ha fet augmentar el número d’alumnes.
  Ells meus fills em comenten que de 8:00 a 08:30 estan a una aula però que a partir de les 08:30 aproximadament i fins les 09:00 estan al pati perquè no hi caben a la classe. Ara que arriba el fred i tenim en compte que la temperatura està al voltant dels 10º , es pot parlar amb la direcció de l’escola per tal que habilitin un espai per donar un servei d’acollida en condicions , si més no fins que torni ha arribar el bon temps.
  Moltes gràcies.

 5. Hola,
  De cara al reciclatge de llibres de text , hi ha una empresa que es diu Iddink (www.iddink.es), que ofereix a traves d’Ampas i escoles la possibilitar d’adquirir els llibres nous o llogar-los reciclats.
  Gestionen les sol.licituds i també s’encarreguen quan acaba el curs de la recollida i revisió dels llibres.
  No sé si coneixeu el seu funcionament.
  Gràcies

 6. Hola,
  som nous a l’escola, ens acaben de confirmar les places. Teniu llibres i bates reutilitzades per segon i quart? Gràcies!

 7. Hola,
  He descobert aquest enllaç per fer intercanci i reciclatge de llibres de text entre diferents AMPAS .
  Bookint.eu: Se venden como la única aplicación para la gestión del intercambio de libros de texto en los centros de enseñanza. También hay libros de texto en venta.

  Esperant que sigui d’interes, rebeu una cordial salutació

  Bel

 8. A l’atenció de la Direcció del Centre.

  Bon dia,
  Ja fa un temps que la Comissió Ciutadana Barri Refugi és present als carrers de la Dreta de l’Eixample donant testimoni del que succeeix a les portes d’Europa. La pitjor crisi humanitària d’ençà la Segona Guerra Mundial està rebent la resposta més descarnada per part d’uns governs que fan seves els populismes xenòfobs de l’extrema dreta.
  Creiem necessari adreçar-nos als centres educatius de l’Eixample, direcció, claustre, comunitat educativa per tal de crear una plataforma docent que fomenti a la ciutat els valors de la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans. A tal fi hem convocat una
  PRIMERA REUNIO “ESCOLA I PAU”
  ESCOLA RAMON LLULL
  DIMECRES, 27 D’ABRIL A 17 hores.
  Confiem que aquesta reunió servirà per aplegar els esforços i les iniciatives, tant individuals com institucionals, que ja fan a favor de la pau i la convivència, de forma quotidiana i aïllada, els membres de la comunitat educativa. La Comissió Ciutadana Barri Refugi de Sagrada Família, Dreta de l’Eixample i Fort Pienc desitjaria que l’important treball en formació de valors que fan els docents pogués manifestar-se col•lectivament recolzant una solució amb rostre humà a la desesperada situació dels refugiats.
  Voldríem per aquest motiu impulsar la creació d’una entitat en el si de la comunitat educativa que coordini accions en els centres dels districte –jornades, tallers, concursos, exposicions…- com a forma de motivar l’alumnat, però pensant també en la possibilitat de millorar els recursos pedagògics disponibles i que doni vida a un debat que anés més enllà de l’espai de les aules.
  Us demanem que per l’interès de la iniciativa, féu el possible per fer arribar aquesta invitació a tot aquell membre de la comunitat educativa que pugui tenir interès en participar. Confiem en la vostra col•laboració, per ajudar-nos a difondre la iniciativa.
  1. Presentació de la Comissió Ciutadana Barri Refugi de Sagrada Família, Fort Pienc i Dreta de l’Eixample.
  2. Debat d’iniciatives.
  3. Conclusions.

  Cordialment,
  Comissió Ciutadana Barri Refugi Fort Pienc, Sagrada Família i Dreta de l’Eixample.
  Contacta’ns: sagradafamiliaambelsrefugiatsr@gmail.com

 9. Hola!
  us escribim des de Eixos Creativa – JumpingClay . Us volem presentar les nostres extraescolars creatives. La nostra activitat estrella és l’extraescolar JumpingClay Art que realitzem tant en català com en anglès. Treballem amb una argila de colors que s’asseca a l’aire dissenyada especialment per a programes educatius. Us passo deixo un parell d’enllaços amb més informació:

  JumpingClay Art in english: http://jumpingclaybarcelonapoblenou.com/jumping-clay-english-extraescolar-escoles/ (A partir de p4)

  JumpingClay Art: http://jumpingclaybarcelonapoblenou.com/jumpingclay-art/ (A partir de P3)

  A més a més oferim d’altres activitats com: Il·lustració i còmic (A partir de 3r), Animació Stop Motion (A partir de 5è), Creació de personatges (A partir de 5è) i Tecnologia Creativa (A partir de 5è).

  Sabem que hi ha pares interessats a la vostra escola. Així que esperem poder reunir-nos amb vosaltres per explicar-vos-ho amb detall.

  Moltes gràcies per avançat!

  Lídia Roca
  Eixos Creativa – JumpingClay Barcelona Poblenou

 10. Buenos días, somos nuevos en la escuela desde hace 3 meses, tengo 3 hijas, dos en 2º de ESO y una en 4º de primaria, me gustaría que me informaseis un poco sobre vuestra labor y la cuota en caso de 3 alumnos.
  Gracias,
  Marta.

 11. Hola Leyla,
  Te contesto por correo electrónico a tu petición.
  Gracias por tu ofrecimiento y saludos cordiales
  Oriol

 12. hola a todos!

  soy Leyla, madre de dos alumnas del cole; Cora (Pe) y Ada (3P) y me gustaría formar parte del AMPA. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *